Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie z wnioskiem założyć będzie można profil zaufany, który umożliwi załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.

Obsługa interesantów będzie odbywała się w godzinach pracy Urzędu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 58 355 68 48 celem umówienia wizyty.

  

UA/PL: Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

UA/PL: Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

 

Do wniosku należy dołączyć:

- Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.

- Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

 

UWAGA! Wniosek wypełnij tylko jeśli nie posiadasz zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, nie złożyłeś wniosku o ochronę międzynarodową. /

УВАГА! Заповнюйте заяву лише в тому випадку, якщо у вас немає дозволу на постійне перебування, дозволу на тимчасове перебування, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського Союзу, статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на толерантне перебування, ви не подали та не хочете подавати заяву на міжнародний захист.

ВНИМАНИЕ! Заполняйте заявление только в том случае, если у вас нет разрешения на постоянное пребывание, разрешения на временное пребывание, разрешения на долгосрочное пребывание резидента Европейского Союза, статуса беженца, дополнительной защиты, разрешения на толерантное пребывание, вы не подали и не хотите подавать заявление на международную защиту.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy