Powierzchnia:

259,7 ha

Ludność:

stan na 31 grudnia 2023 r.: 147 mieszkańców

Sołtys:

Przemysław Benedyk tel. 502 031 373

Rada Sołecka:

  • Bendzmer Bożena
  • Bendzmer Bożena
  • Koprowska Marta
  • Siedlec Leszek

Charakterystyka miejscowości:

We wsi dominuje zabudowa zwarta, projektuje się uzupełnienie zabudowy i zachowanie układu ruralistycznego. Dla zespołu zabytkowego kościoła plan wyznacza strefę ochrony krajobrazu i wyłącza ten teren z zabudowy. W sąsiedztwie kościoła rosną dęby stanowiące pomniki przyrody. Projekt przewiduje uzupełnienie istniejącego układu osadniczego z zachowaniem cennego krajobrazu drzewostanu – lipy przy kościele, zespół drzewostanu przy wjeździe do wsi od strony Wiśliny.

Zarys historyczny miejscowości:

Wieś darowana w 1308 roku przez Władysława Łokietka synom podkomorzego gdańskiego Unisława, kasztelanowi tczewskiemu Jakubowi i Janowi, podkomorzemu tczewskiemu, którzy w 1310 roku sprzedali ją Krzyżakom komturii gdańskiej. Od 1454 do 1793 i 1807-1814 własność miasta Gdańska, 1793-1807 i 1814-1919 skarbu pruskiego. W 1503 roku burmistrz gdański Jan Scheweke staje się właścicielem znacznej części gruntów należących do Wróblewa, po nim spadkobiercami synowie. W wieku XVII XIX wzmiankowani liczni zagrodnicy.

Zabytki:

Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P., pierwotnie kaplica prywatna rodu Scheweke, zbudowana w drugiej połowie XVI wieku, wzmiankowana w 1588, 1589 i 1593 roku jako leżąca na posiadłości Moryca Scheweke. W 1591 roku Urszula Scheweke z domu Wennenpfennig darowała cztery skrzydła ołtarzowe wykonane ok. 1500 roku przez malarza niderlandzkiego z kręgu Mistrza Widoku Św. Guduli, z których po wojnie zachowało się trzy (od 1962 roku w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku). W 1591 roku pojawia się także wzmianka o zakupie dzwonu. W 1639 roku kaplica wraz z przynależnym gruntem przechodzi pod zarząd miasta Gdańska. Wkrótce po tym nastąpiła jej rozbudowa w kierunku wschodnim i wzniesienie zachodniej części korpusu z wieżą.