Deklaracja dostępności serwisu Gminy Suchy Dąb

Urząd Gminy Suchy Dąb zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Suchy Dąb.

Data publikacji strony internetowej: 13.08.2008

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.11.2022

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

1) pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),

2) zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

3) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 29.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

1) podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

2) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

3) mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Ponadto w Urzędzie Gminy powołano koordynatora ds. dostępności – Panią Adrianę Głuchowską, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu do Urzędu znajduje się parking z miejscem dla niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu - stanowiska pracy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie. Dla chcących załatwić sprawę w części niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części budynku, pracownik Urzędu prowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Przy schodach dostępny jest wjazd dla wózków.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Pochylnia dostępna jest przed głównym wejściem do budynku.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Informacje głosowe są realizowane przez wyznaczonego pracownika.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Wyznaczono miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

 

Do pobrania:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacja o braku dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej