W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Suchy Dąb do programu Ciepłe Mieszkanie, w ramach którego mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogliby uzyskać dotację na wymianę nieefektywnego indywidualnego ogrzewania na ekologiczne, informujemy o możliwości złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie.

Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od ilości złożonych przez Państwa ankiet. Deklaracje do niczego nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb lub skan wypełnionego dokumentu wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 4 listopada 2022 r.

Telefon kontaktowy: 58 355 68 45

Wzór ankiety do pobrania znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiany okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia (jeśli jest niezbędna).

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

1. Podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. – dofinansowanie do 15 tys. zł (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych).,

2. Podwyższony – dofinansowanie do 25 tys. zł (maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowanych): Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

3. Najwyższy – dofinansowanie do 37,5 tys. zł (maksymalnie 90 proc. kosztów): w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Informacje uzupełniające:

 1. Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Suchy Dąb.
 2. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Suchy Dąb.
 3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 4. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
 5. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/cieple-mieszkanie

Pobierz deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”