Zebrania wiejskie

Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.II.9.2024 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Suchy Dąb – zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Osice na dzień 24 maja 2024 r. (piętek) godz. 18.00 – miejsce Zebrania – świetlica wiejska w Osicach. 

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6. Wybór Sołtysa.
7. Ustalenie liczby Członków Rady Sołeckiej
8. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Sołeckiej.
9. Wybór Rady Sołeckiej. 
10.  Zakończenie Zebrania.  

Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Monika Ficek

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać ważne informacje SMSem z Urzędy Gminy, najpierw zapoznaj się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną, a następnie wypełnij poniższe pola.
Do pobrania:
- Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS”
- Klauzula informacyjna dotycząca powiadomień SMS
wpisz bez spacji i myślników