Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz z dopiskiem:

1) "Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie, ul. Sportowa 11, 83-022 Suchy Dąb", lub
2) "Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach, Koźliny 50, 83-022 Suchy Dąb", lub
3) "Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku, ul. Gdańska 88, 83-022 Grabiny-Zameczek".

w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku, do godz. 14.00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy w Suchym Dębie — decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 

Przejdź do pełnej treści konkursu