Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb

Uprzejmie informuję, że Wójt Gminy Suchy Dąb w dniu 25.05.2023 r. przedłożył Raport o stanie Gminy Suchy Dąb w 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym "Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy".

Sesja, na której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie Gminy Suchy Dąb, odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2023 r. do godziny 12:00 w pok. 6 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Suchy Dąb (ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb).

Mieszkańcy, którzy złożą zgłoszenie do udziału w debacie, będą dopuszczeni do głosu podczas sesji Rady Gminy Suchy Dąb w dniu 15 czerwca 2023 r. według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Sesja, podczas której będzie rozpatrzony Raport o stanie Gminy Suchy Dąb w 2022 roku, odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie. 

Do pobrania:

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Małgorzata Cyra