Sala konferencyjna

Dnia 14 marca 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się na wniosek Wójta Gminy Suchy Dąb LXVI Sesja Rady Gminy Suchy Dąb.

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://suchy-dab.sesja.pl

Archiwum nagrań dostępne pod w/w adresem.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu LXII sesji.
4. Przyjęcie protokołu LXIII sesji.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2024 rok - ref. Skarbnik Gminy Pani J. Gliniecka.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.LXII.433.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 Gminy Suchy Dąb - ref. Skarbnik Gminy Pani J. Gliniecka.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy Pan Sz. Benedyk.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy Pan Sz. Benedyk.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy Pan Sz. Benedyk.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych - ref. Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej Pani A. Sowulewska.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 - ref. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani U. Sochaj.
12. Zamknięcie sesji.

Pobierz porządek obrad LXVI Sesji Rady Gminy Suchy Dąb

Pobierz klauzulę informacyjną dot. transmisji obrad Rady Gminy