Sala konferencyjna

Dnia 28 lutego 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się na wniosek Wójta Gminy Suchy Dąb LXV Sesja Rady Gminy Suchy Dąb.

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://suchy-dab.sesja.pl

Archiwum nagrań dostępne pod w/w adresem.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu LX sesji.
4. Przyjęcie protokołu LXI sesji.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2024 rok - ref. Skarbnik Gminy Pani J. Gliniecka.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.LXII.433.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2036 Gminy Suchy Dąb  -  ref. Skarbnik Gminy Pani J. Gliniecka.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Suchy Dąb - ref. Podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Pan L. Zarówny.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych - ref. Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej Pani A. Sowulewska.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Dąb - ref. Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej Pani A. Sowulewska.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suchy Dąb do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2024 - ref. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani U. Sochaj.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - ref. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani U. Sochaj.
12. Roczny plan pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Dąb na 2024 r. - ref. Przewodniczący Komisji Stałych.
13. Sprawozdanie z działalności wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy Suchy Dąb za rok 2023 - ref. Przewodniczący Komisji Stałych
14. Informacje o działalności Wójta w okresie między sesjami.
15. Informacje Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie sesji.

Pobierz porządek obrad LXV Sesji Rady Gminy Suchy Dąb

Pobierz klauzulę informacyjną dot. transmisji obrad Rady Gminy