Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.), gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
• zbiorników bezodpływowych;
• przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Na podstawie art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.) pracownicy Urzędu Gminy w Suchym Dębie będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Suchy Dąb.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Suchy Dąb znajduje się na stronie internetowej urzędu oraz jest dostępny w wersji papierowej 
w urzędzie Gminy Suchy Dąb.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.) na podstawie opracowanego planu kontroli.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, BY ŚCIEKI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BYŁY GROMADZONE I WYWOŻONE WSPÓLNIE Z GNOJÓWKĄ LUB GNOJOWICĄ NA GRUNTY ROLNE.

Z powyższych kontroli zostanie sporządzony protokół, który będzie potwierdzeniem jej przeprowadzenia.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.), przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Dąb.

UWAGA:
Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Gminy Suchy Dąb ul. Gdańska 17, w każdą środę w godzinach od 13:00 do 17:00. 

Do pobrania:
1. Wzór protokołu, który zostanie sporządzony z kontroli
2. Oświadczenie aktualizacyjne ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
3. Harmonogram przeprowadzanych kontroli w podziale na sołectwa
4. Wykaz firm, posiadających zezwolenie (koncesje) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Suchy Dąb