w sprawie trybu zgłaszania Radzie Gminy Suchy Dąb kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Z zakończeniem bieżącego roku upływa czteroletnia kadencja ławników działających przy sądach powszechnych, w  związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Suchy Dąb z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027: 

- do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku - 2 ławników, w tym 1  ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy s dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać Radzie Gminy:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

1. Zgodnie z art. 158 ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
2. Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy powiatu i województwa.

3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 
4. Ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym. 
Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, 
6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji – jeśli zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
7) imienna lista osób zgłaszających kandydata, zawierająca imię (imiona) nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób zgłaszających kandydata – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162§ 4 Ustawy). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162§ 6 Ustawy).

Dokumenty wymienione w pkt 1-4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

5. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
6. Koszt opłaty za  badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
7. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
8. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
9. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
10. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
11. Szczegółowe informacje dotyczące ławników oraz trybu ich zgłaszania zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 217 ze zm.), w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty (Dz.U. poz. 121) oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).
12. Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Rady Gminy (pokój nr 6) w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 30 czerwca 2023 r. do godz. 14:00.
13. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne (art. 162 § 10 Ustawy).

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Małgorzata Cyra

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.
4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
5. Klauzula informacyjna.

Osoba do kontaktu:

Justyna Cyra
Sekretarz Gminy
tel. 58 355 68 37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.