Sala konferencyjna

Dnia 26 czerwca 2024 r. bezpośrednio po zakończeniu III sesji (absolutoryjnej) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Suchy Dąb.

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://suchy-dab.sesja.pl

Archiwum nagrań dostępne pod w/w adresem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Ostrowite, Osice, Grabiny-Zameczek i Koźliny położonych na terenie Gminy Suchy Dąb - ref. Wójt Gminy Pani Monika Ficek.
     • Złożenie uroczystego ślubowania przez Sołtysa Sołectwa Ostrowite, Osice, Grabiny-Zameczek i Koźliny
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2024 rok - ref. Skarbnik Gminy Pani Joanna Gliniecka.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.LXII.433.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2036 Gminy Suchy Dąb - ref. Skarbnik Gminy Pani Joanna Gliniecka.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.7.2024 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej - ref.  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Michałowicz.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku - ref. Sekretarz Gminy Pani Justyna Cyra.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchy Dąb- ref. Sekretarz Gminy Pani Justyna Cyra.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2007 z dnia 20 czerwca 2007r. o przystąpieniu Gminy Suchy Dąb do Stowarzyszenia Żuławy - ref. Wójt Gminy Pani Monika Ficek.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych -  ref. Zastępca Wójta Pan Zygmunt Rzaniecki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchy Dąb - ref. Zastępca Wójta Pan Zygmunt Rzaniecki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Suchym Dębie utworzonych z udziałem Gminy Suchy Dąb, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa - ref. Zastępca Wójta Pan Zygmunt Rzaniecki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suchy Dąb -  ref. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jan Kruczek.
15. Informacje o działalności Wójta w okresie między sesjami.
16. Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,  w tym złożonych interpelacjach i zapytaniach i udzielonych na nie odpowiedziach.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.

Klauzula informacyjna dot. transmisji obrad Rady Gminy