Realizując uchwałę  Nr 0007.VI.40.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Suchy Dąb, informuję, że wysokość funduszu sołeckiego przypadające na dane sołectwo w gminie Suchy Dąb na rok 2024, wyliczona na podstawie algorytmu zawartego w art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301 ze zm.) wynosi:

Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30.06.2023 r. Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2024
Suchy Dąb 1029 69 609,93 zł
Grabiny-Zameczek 910 69 609,93 zł
Koźliny 724 64 319,57 zł
Krzywe Koło 535 51 163,29 zł
Steblewo 385 40 721,81 zł
Osice 318 36 057,94 zł
Ostrowite 101 20 952,59 zł
Wróblewo 146 24 085,03 zł
8 sołectw 4148 376 520,09 zł

 

Zgodnie z art.5 ustawy o funduszu sołeckim warunkiem przyznania środków jest złożenie do Wójta Gminy Suchy Dąb przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek należy przekazać Wójtowi Gminy Suchy Dąb do dnia 30 września  2023 roku celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie może być wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Henryka Król

Wójt Gminy Suchy Dąb