Realizując uchwałę  Nr 0007.VI.40.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Suchy Dąb, informuję, że wysokość funduszu sołeckiego przypadające na dane sołectwo w gminie Suchy Dąb na rok 2023, wyliczona na podstawie algorytmu zawartego w art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) wynosi:

 

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30.06.2022 r.

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2023

Suchy Dąb

1017

57 288,88 zł

Grabiny-Zameczek

904

57 288,88 zł

Koźliny

723

52 877,64 zł

Krzywe Koło

535

42 107,33 zł

Steblewo

382

33 342,13 zł

Osice

314

29 446,49 zł

Ostrowite

96

16 957,51 zł

Wróblewo

148

19 936,53 zł

8 sołectw

 

309 245,39 zł

Zgodnie z art.5 ustawy o funduszu sołeckim warunkiem przyznania środków jest złożenie do Wójta Gminy Suchy Dąb przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek należy przekazać Wójtowi Gminy Suchy Dąb do dnia 30 września  2022 roku celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie może być wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Henryka Król

Wójt Gminy Suchy Dąb