Sala konferencyjna

Dnia 26 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się III Sesja Rady Gminy Suchy Dąb.

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://suchy-dab.sesja.pl

Archiwum nagrań dostępne pod w/w adresem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Suchy Dąb w roku 2023:
   a) Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Suchy Dąb w roku 2023 – ref. Ficek Monika  Wójt Gminy Suchy Dąb 
   b) Debata nad Raportem o stanie gminy.
   c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb wotum zaufania – ref. Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb Jarosław Michałowicz.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za rok 2023:
   a) Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchy Dąb za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2023 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb – ref. Skarbnik Gminy Joanna Gliniecka.
   b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Skarbnik Gminy Joanna Gliniecka.
   c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2023 r. – ref. Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb Jarosław Michałowicz.
5. Absolutorium dla Wójta Gminy Suchy Dąb z tytułu wykonania budżetu za rok 2023:
   a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb w  roku 2023 – ref.  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aleksandra Stolarska. 
   b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Dąb z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. – ref.  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aleksandra Stolarska.
  c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. – ref. Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb Jarosław Michałowicz.
6. Zamknięcie sesji.

Klauzula informacyjna dot. transmisji obrad Rady Gminy