W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 859, a 13 czerwca 2024 r. większość jej przepisów weszła w życie.

Kryterium dochodowe uprawniające do bonu energetycznego

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

 •  2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

 •  1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tzw. dochód netto, np. w przypadku dochodów z pracy opodatkowanych wg skali podatkowej PIT, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki oraz po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:

Pieniądze z bonu energetycznego będą przysługiwać także osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. Stosowana w tym przypadku będzie tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Wysokość bonu energetycznego

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100%. I tak w  tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł

Wnioski o wypłatę bonu

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w naszym Ośrodku, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel – w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania.

Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie będzie miał 60 dni. Wnioski będą podlegać weryfikacji.

Forma rozstrzygnięcia

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga:

 • odmowa przyznania bonu energetycznego;

 • korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;

 • uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;

 • rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, pracownik organu, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego za pośrednictwem wojewodów.

Do pobrania: