PFRON         PCPR         aktywny samorzad

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim realizuje Program "Aktywny Samorząd", który oferuje wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Oferowane wsparcie finansowe:

  1. opłata za naukę (czesne);

  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);

  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

  4. Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a w Pruszczu Gdańskim tel. (58) 773-20-85. www.pcpr.powiat-gdanski.pl/aktualnosci/20

lub na stronie Programu www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie - od 1 września do 10 października 2020 roku tylko w formie elektronicznej w systemie SOW www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-uzyskania-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym

 

Kierownik GOPS w Suchym Dębie

Katarzyna Raczkiewicz