Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król uprzejmie informuje, że Gmina Suchy Dąb przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem tego Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Polegają na pomocy w codziennych czynnościach życiowych takich jak np.: poruszanie się, pielęgnacja, higiena osobista, przygotowanie posiłków, spędzanie wspólnie czasu.

Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż: 240 godzin rocznie. Ilość miejsc jest ograniczona.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z RODO oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 78.540,00

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 682 86 82  lub na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024