Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król informuje, że jest możliwość wzięcia udziału w nowym Podprogramie 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone   w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) z dnia 12 marca 2004 r. i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,tj.:

  • 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus zapraszamy do wypełnienia oświadczenia i zapisania się na listę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, po numerem telefonu 58 355 68 63.

Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności i nie wypełnią oświadczenia, nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ Plus, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.