Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król uprzejmie informuje, że Gmina Suchy Dąb przystąpiła do realizacji Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności tj.:

- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: 

  • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z RODO oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 144.330,00

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 682 86 82. lub na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024