2021-02-16 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko  urzędnicze – główny księgowy w GOPS

Oferty należy składać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17A, lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko  Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie” w terminie do dnia 01.03.2021 r. do godz. 15:00 /decyduje data wpływu do Ośrodka/. Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.