Click on the slide!

Obchody Niepodległej – Święto 11 Listopada Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół w Suchym Dębie (FILM)

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Po 97 latach pamiętali o…

więcej...
Click on the slide!

90 lat Pani Aleksandry Juszkiewicz

 W dniu 5 października 2015 Pani Katarzyna Górska zastępca Wójta Gminy Suchy Dąb wraz z Kierownikiem…

więcej...
Click on the slide!

IV Rodzinny Rajd Rowerowy (FILM)

Już po raz czwarty odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy po Żuławach Gdańskich. Jego uczestnikami byli uczniowie…

więcej...
Click on the slide!

Ślubowanie uczniów na Westerplatte (FILM)

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Suchym Dębie – Szkoły Podstawowej im. „Obrońców Westerplatte” podobnie jak…

więcej...
Click on the slide!

Dożynki Gminne 2015 - Krzywe Koło (FILM)

Tegoroczne obchody Dożynek Gminnych odbyły się w miejscowości Krzywe Koło, które rozpoczęła uroczysta msza św. polowa,…

więcej...
Click on the slide!

II Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Krzywym Kole

1 sierpnia 2015 r. w Krzywym Kole odbył się II Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu…

więcej...
Click on the slide!

V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Exclusive Sport Cup 2015 U-12 o Puchar Starosty Gdańskiego (RADIO)

Najlepszy Zawodnik: Filip Jaźwiński - Pogoń PrabutyNajlepszy Bramkarz: Sebastian Flis - Gryf…

więcej...
 

BIP

mapa_gminy_sd

ePUAP

zmiany od 1 marca

status nowego dowodu

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy (GN.6845.DZ.05.2015) (17.12.2015)więcej
 
Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy (GN.6840.04.2015) (17.12.2015)więcej
 
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym (17.12.2015)więcej
 
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb w granicach administracyjnych (Uwaga duży plik 190MB) (11.12.2015) Zapisz plik
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb w granicach administracyjnych (11.12.2015)więcej
 
Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy (GN.6840.03.2015) (8.12.2015)więcej
 
2015-11-26 GOPS: Warsztaty ekonomiczne
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie  informuje, że w dniu 10.12.2015 r. w godz. od 13:00 do 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17 odbędą się warsztaty ekonomiczne w ramach projektu realizowanego w ramach środków towarzyszących POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2015.
Celem prowadzenia warsztatów będzie wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym zapoznanie się z sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własnego gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu. więcej

 
2015-11-26 GOPS: Jabłka do odbioru
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, iż osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej tutejszego ośrodka mają możliwość skorzystania z pomocy z Banku Żywności w Tczewie w postaci  jabłek.

Jabłka można odebrać:
w dniach  od 26.11.2015 r.  do 30.11.2015 r. w godz. od 8:00 do 12:00
w GOPS w Suchym Dębie

 
2015-11-26 GOPS: FEAD 2015 termin wydawania żywności
herb_100x100

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

FEAD 2015 kolejny termin wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie  informuje, że żywność w ramach programu FEAD, dla klientów korzystających z pomocy GOPS będzie wydawana w dniach:
          od 8.12.2015 r. do 11.12.2015 r. w godz. od 8:00 do 11:30 więcej

 
2015-11-23 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej
(15.12.2015)
herb_100x100

Polegający na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo w latach 2016-2018. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej

 
2015-11-23 Konsultacje społeczne (1.12.2015)
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zaprasza wszystkich zainteresowanych (Mieszkańców, Radnych, Sołtysów) na konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Suchy Dąb na lata 2016-2022”.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17 w dniu 1 grudnia 2015 r. (wtorek) w godz. od 16:00 do 18:00.
Udział Państwa w spotkaniu omawiającym ten dokument jest bardzo ważny z uwagi na to, że to właśnie mieszkańcy są współtwórcami kierunków rozwoju miejsca, w którym żyją i mieszkają.

Serdecznie zapraszamy!

 
2015-11-23 Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
herb_100x100

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD) obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach do pobrania tutaj.

 
2015-11-16 Apel w sprawie chłodów - Nie bądźmy obojętni!
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Suchy Dąb o zwrócenie szczególnej uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, niezaradne życiowo lub uzależnione od alkoholu. W związku z okresem zimowych chłodów i bardzo niskich temperatur, osoby te są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa powiązane z warunkami pogodowymi. Apelujemy również o zachowanie ostrożności przy ogrzewaniu domów.
Prosimy o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu do odpowiednich służb (Pogotowie, Policja, OPS).
Kontakt do naszego Ośrodka:
GOPS w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, lub pod numerem telefonu (58) 682 86 82.
Z góry dziękujemy za okazane zainteresowanie i pomoc w niesieniu koniecznej pomocy.

Mirosława Dombrowska
Kierownik GOPS

 
2015-11-16 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Pracownik socjalny (3/4 etatu, umowa o pracę)
(1.12.2015)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1.  Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie zgodne z art. 116 i 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:
1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
3. dyplom  ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
- pedagogika; - pedagogika specjalna; - politologia; - polityka społeczna; - psychologia; - socjologia; - nauki o rodzinie.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
5. Pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych. 
więcej

 
2014-11-09 Ukazały się kolejne rozdziały Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
trzy krajobrazy

LGD Trzy Krajobrazy kontynuuje prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Na swojej stronie internetowej prezentuje Plan komunikacji oraz Kryteria wyboru operacji (dostępne tutaj: http://trzykrajobrazy.pl/plan-kryteria/). Zachęcamy do zapoznania się z nimi wszystkich, który zechcą się ubiegać o dofinansowanie w nadchodzącym okresie programowym LEADER.
Swoje opinie i uwagi można wyrazić w komentarzach na stronie LGD, na jej facebooku lub mailowo pod Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Każda uwaga zostanie przeanalizowana! Najbardziej cenne spostrzeżenia zostaną nagrodzone albumami fotograficznymi. Już dziś możesz wpłynąć na swoją przyszłość.
więcej

 
2015-11-09 Ogłoszenie o konkursie FIO 2016 (7.01.2016)
pozytek

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. więcej

 
2015-11-05 Zarządzenie Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie pisemnego przetargu ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi więcej

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia więcej

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonegowięcej

 
2015-11-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GK.271.1.MT.2015 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zamawiający, Gmina Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17, 83-022 Suchy Dąb, reprezentowana przez Wójta Gminy Suchy Dąb, działając na podstawie art. 92 ustawy z dna 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ALTVATER PIŁA Sp. z o.o., ul. Łączna 4A, 64-920 Piła.więcej

 
2015-11-04 Bezpłatne powiadomienia SMSem z gminy
herb_100x100

Chcesz bezpłatnie otrzymywać ważne informacje z Gminy Suchy Dąb bezpośrednio na swój telefon?
Kliknij tutaj oraz wypełnij wymagane pola, aby dołączyć do systemu powiadamiania SMS.

więcej(Liczba zarejestrowanych numerów: 391, stan na dzień 2015-11-04)

 
2015-11-03 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2016
powiat gdanski

Do pobrania: grafik dyżurów

 
2015-10-20 Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
MinF

Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. więcej

 
2015-10-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
herb_100x100

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. więcej
 
2015-10-09 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie strategii metropolitarnej
powiat gdanski

Powiat Gdański był dzisiaj gospodarzem  spotkania nt. Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot Strategia 2030. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Nr 1 w Pruszczu Gdańskim i wzięli w nim udział przedstawiciele  władz samorządowych, szkół, jednostek i organizacji z terenu Powiatu. Gości przywitał Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny. O potrzebie współpracy metropolitarnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania samorządu terytorialnego opowiadał uczestnikom Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.  Strategia wyznacza obszary i kierunki współpracy na najbliższe kilkanaście lat. To najważniejszy dokument strategiczny dla rozwoju metropolii. więcej

 
2015-10-01 Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie
plakat-pomoc-pokrzywdzonym

Spotkania edukacyjne, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych, będą odbywały się miastach wojewódzkich począwszy od października 2015 roku do lutego 2016 roku.
W ramach spotkań osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie nabędą wiedzę m.in. na temat przysługujących im praw, w tym możliwości odizolowania od sprawcy przemocy, oraz sposobów ochrony dziecka.
W trakcie spotkań osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać również z indywidulanej porady prawnej.
Spotkania dla uczestników są bezpłatne. W ramach spotkań uczestnicy otrzymają obiad oraz dodatkowy poczęstunek, materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca zapewnia również opiekę nad dziećmi uczestników spotkania w trakcie jego trwania.
więcej

 
2015-09-29 Darmowa Pomoc Prawna
DarmowaPomoc

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).
Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od 1 stycznia 2016 r.
więcej

 
2015-09-28 GOPS: Punkt konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie, z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień.
Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, nr tel. 58 682 86 82

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska

 
2015-09-28 Dyżury pracownika PODR
podr

Dyżur pracownika Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w każdy poniedziałek w godz. 9:00-13:00. Pomoc w wypełnianiu wniosków odpłatna.

 
2015-09-24 Jak ustrzec się przed zachorowaniem na grypę i jej powikłaniami?
pis

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na grypę, jest coroczne szczepienie się.
Od 3 lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym poziomie ok. 3,7% Polaków. Największą przeszkodą w poprawie wyszczepialności jest kłopot z niskim poziomem wiedzy o profilaktyce grypy i korzyściach ze szczepień.
W sezonie epidemicznym grypy 2014/2015 zarejestrowano ponad 3,5 miliona zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym ok. 12 tys. osób z powodu grypy przebywało w szpitalu.
Dzień 1 października jest dedykowany budowaniu świadomości zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem grypy oraz korzyści wynikających ze stosowania szczepień ochronnych przeciw grypie.
więcej

 
2015-09-18 Wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Suchy Dąb
ecol-unicon Od dnia 18 września 2015 r. rozpocznie się wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Suchy Dąb. Wymiana będzie się odbywała zarówno w godzinach pracy jak i godzinach popołudniowych oraz w soboty, tak by zminimalizować ryzyko nie zastania Odbiorców. Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy. W razie jakichkolwiek pytań kontakt 607501152.
 
2015-09-17 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015
herb_100x100

Gmina Suchy Dąb przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2015. Program jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący wcześniej program „Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”(PEAD). Umowa została podpisana pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie a Bankiem Żywności w Tczewie. W ramach Programu najbardziej potrzebujący będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.więcej

 
2015-09-16 Informacja o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
wfosigw

Gmina Suchy Dąb informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suchy Dąb
Koszt kwalifikowany zadania: 269 547,64 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka – 134 770,00 zł oraz dotacja – 80 860,00 zł
Celem planowanego zadania jest ochrona atmosfery poprzez inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do zmniejszenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym emisji CO2. Przedmiotem zadania jest kompleksowa termomodernizacja budynku. W wyniku realizacji projektu zużycie energii spadnie o 176,9 GJ/rok, a emisja CO2 zmniejszy się o ponad 13,5 Mg/rok
Zakres zadania: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie skosów na piętrze, docieplenie stropu poddasza, ocieplenie podłogi w sali narad, wymian drzwi(wiatrołapu) zewnętrznego.
Na potrzeby projektu nastąpiło przeszkolenie użytkowników odnośnie co do racjonalnego użytkowania ciepła i ciepłej wody użytkowej  (sposób wietrzenia pomieszczeń, sposób korzystania z zaworów termostatycznych, sposób korzystania z grzejników)
Termin realizacji:  maj-sierpień 2015
więcej

 
2015-09-08 Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb wraz z Dyrektorem Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie zapraszają na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców obszaru Gminy Suchy Dąb w wieku powyżej 65 roku życia. Szczepienia wykonywane będą w godzinach pracy GZOZ.

 
2015-08-12 Gazyfikacja Gminy Suchy Dąb
domar

Firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Siedzibą w Tatów 3, 76-039 Biesiekierz Informuje, że w związku z wygranym kontraktem na wykonanie sieci gazowej śr/c na terenie Gminy Suchy Dąb, przystępiła do prac związanych z realizacją założeń gazyfikacji Państwa Gminy.
Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2015 r., natomiast zakończenie planowane na październik 2015 r.
W związku z dużym zakresem robót do wykonania i krótkim czasem na ukończenie, prosimy Państwa o wyrozumiałość i z góry przepraszamy za wszystkie utrudnienia.
W razie pytań podajemy osoby do kontaktu:
1. Kierownik budowy - mgr inż. Arkadiusz Siatkowski tel. 668328996
    (sprawy organizacyjne, informacje na temat zakresu i etapów robót itp.)
2. Kierownik robót - mgr inż. Marcin Hermanowicz tel. 664410797
    (sprawy związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych brygad)
3. Kierownik robót - mgr inż. Kazimierz Niedziałek tel. 664135672
    (sprawy związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych brygad).

 
2015-05-08 Na terenie Gminy Suchy Dąb rozpoczęto kontrole kradzieży wody i bezumownych zrzutów ścieków do kanalizacji sanitarnej
herb_100x100

Informujemy, że stwierdzone przypadki kradzieży są każdorazowo zgłaszane na policję i grożą ustawowymi karami w wysokości:
- za nielegalny pobór wody do 5 000,00 zł
- za nielegalny zrzut ścieków do 10 000,00 zł
oraz dodatkowo w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.*
Informujemy, także że rozpoczęto już pierwsze postępowania w powyższych sprawach.
*Dz.U.2015.0.139 tj. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 
2015-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb w roku 2014
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399, 1593) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej

 
2015-04-10 Gaz ziemny do ogrzewania to pieniądze dla Ciebie 2015
przylaczenie do gazu

1 marca ruszyła Akcja Promocyjna „Gaz ziemny do ogrzewania to pieniądze dla Ciebie 2015”. Akcja ma charakter ogólnopolski, skierowana jest do osób fizycznych, które zmieniły w 2015r źródło ogrzewania na  ogrzewanie gazem ziemnym. W zamian Klient otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną w zależności od grupy taryfowej W2x – 300 zł; W3x – 500 zł. Bliższe informacje pod adresem http://oferta.pgnig.pl/zmien-ogrzewanie W razie pytań lub wątpliwości nasi konsultanci są do dyspozycji pod nr tel. 58 325 99 02; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. więcej

 
2015-02-23 Informacja - Przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych
herb_100x100 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.764)  oraz nowelizacją z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 222 poz. 1321) ustawy z dnia  20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych wymagane jest zezwolenie kat. I wydawane przez Wójta Gminy Suchy Dąb. Informacja o sposobie ubiegania się o zezwolenie oraz wszystkie wyjaśnienia  w niniejszej sprawie można uzyskać pod nr tel. 58 682 86 85 wew. 40. Za brak zezwolenia wymierzana jest kara grzywny w wysokości 1500 zł za pojazd bez zezwolenia lub wypisu.wiecej
 
2015-02-19 Przyłączenie do gazu w Gminie Suchy Dąb
przylaczenie do gazu

PGNiG S.A. Oddział Detaliczny uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Suchy Dąb, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich związane z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców. Zakończenie inwestycji na terenie gminy planowane jest w 2015 roku. więcej

 
2014-11-24 Rozkład pracy aptek w 2015 roku
powiat gdanski

Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżur w porze nocnej, w niedziele, święta, i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Pruszcz Gdański na 2015 rok.

Do pobrania: grafik dyżurów

 
2014-06-23 GOPS: Karta Dużej Rodziny
KartaDuzejRodziny

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. więcej

 
2014-05-09 STOP PRZEMOCY! - w Gminie Suchy Dąb
stop przemocy

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje podmioty zobowiązane do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”. W wyniku nowelizacji tej ustawy w 2010 r. do policjantów i pracowników socjalnych dołączeni zostali członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suchym Dębie, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb  Nr  96.2011 z  dnia 22 listopada 2011 r. ma służyć rozwiązywaniu problemów osób doświadczających przemocy a także motywować do zmiany postaw osoby stosujące przemoc, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków i rozwiązań prawnych. Główną ideą przyświecającą powołaniu  zespołu jest budowa i koordynacja sieci współpracy różnych instytucji publicznych, służb oraz podmiotów pozarządowych działających m.in. w obszarze pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia z których każda posiada możliwości reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy domowej.

W związku z powyższym Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno-edukacyjny pod hasłem „Lekarzu reaguj na przemoc”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. poprzez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”.więcej

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny