Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gmina Suchy Dąb (RGN.6840.07.01.2019) Drukuj
poniedziałek, 05 sierpnia 2019 07:46

RGN.6840.07.01.2019

 

Suchy Dąb, 1 sierpnia 2019 r.

Działając na podstawie:
- art.39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.),
- § 25 ust. 1 i 2, § 26 ust. 1-3, § 28 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz.1490 ze zm.)
- uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz.1654),
- zarządzenie  nr OB.0050.293.2018 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- zarządzenie  nr OB.0050.30.2019 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gmina Suchy Dąb

 


Przedmiot rokowań:


Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

414/16

0,1080

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

47 500,00
+VAT 10 925,00
razem
58 430,00

5 843,00 zł

2

414/17

0,1587

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

66 000,00
+VAT 15 180,00
razem
81 180,00 zł

8 118,00 zł


414-15_16_17

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

-funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.
-funkcja dopuszczalna –usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako  towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.
-funkcja wykluczona – wszelka  działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 03 września 2019 r. (wtorek) godz. 10:00 w Sali narad nr 7, Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a)  wniesienie zaliczki
b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości – 10 % należy wnieść przelewem na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 30 sierpnia 2019 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb
BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem "Rokowania Krzywe Koło dz. Nr 414/16 lub 414/17".

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Suchy Dąb. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Rokowania na sprzedaż działki nr 414/16 lub 414/17, obręb Krzywe Koło" w terminie do dnia  30 sierpnia  2019 r. do  Urzędu Gminy Suchy Dąb ul. Gdańska 17.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki.

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
-  650,00 koszty dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 10 lipca 2018 roku, 09 października 2018 roku, oraz 12 marca 2019 rok, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 3556800  lub  58 3556850.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, zamieszcza się w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej: http://www.suchy-dab.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.suchy-dab.pl

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny