Formularze

Do prawidłowego wyświetlania formularzy używaj Adobe Reader
źródło: www.adobe.com

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Dane o nieruchomościach ZN-1/A
3194
2   Link   Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
2897
3   Link   Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
3128
4   Link   Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
2921
5   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
2686
6   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
2732
7   Link   Deklaracja na podatek leśny DL-1
2912
8   Link   Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
3786
9   Link   Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
3637
10   Link   Załącznik do deklaracji DT-1/A
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
5361
11   Link   Deklaracja na podatek rolny DR-1
3246
12   Link   Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
1845
13   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których zamieszkują mieszkańcy
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
3182
14   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - niezamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
1) w przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.
2) w przypadku najmu lokalu najemca składający deklarację zobowiązany jest dołączyć umowę najmu oraz akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości zaświadczenie o prowadzonej działalności.
3) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
3020
15   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - częściowo zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2774
16   Link   Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
717
17   Link   Informacja o realizacji obowiązku nauki
1192
18   Link   Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2858
19   Link   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
3408
20   Link   Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
3409
21   Link   Informacja o wyrobach zawierających azbest
1225
22   Link   Oświadczenie majątkowe Radnego
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2736
23   Link   Oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika...
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2736
24   Link   Oświadczenie o korzystaniu z wodociągu wiejskiego
2714
25   Link   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na czasowe zajęcie gruntu na cele ułożenia rurociągu
2597
26   Link   Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
90
27   Link   Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
1222
28   Link   Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
717
29   Link   Wniosek do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
424
30   Link   Wniosek na wycięcie drzew
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
3259
31   Link   Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
1187
32   Link   Wniosek o oszacowanie szkód
2322
33   Link   Wniosek o podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej
339
34   Link   Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium
3261
35   Link   Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb
188
36   Link   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
1052
37   Link   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
2278
38   Link   Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
1332
39   Link   Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
1709
40   Link   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
2797
41   Link   Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)
2670
42   Link   Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
375
43   Link   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
1322
44   Link   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
1406
45   Link   Wniosek o wydanie oświadczenia w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej
202
46   Link   Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 i 12t na drogę gminną
1156
47   Link   Wniosek o wydanie warunków technicznych na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków
156
48   Link   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2723
49   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia (ogólny)
2885
50   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja
922
51   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2817
52   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dla obsługi komunikacyjnej działki/działek, usytuowanej/ych przy drodze gminnej
1643
53   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
781
54   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu-zespołu ponadnormatywnego
1926
55   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
786
56   Link   Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Gminy Suchy Dąb
2586
57   Link   Wniosek o wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych
1930
58   Link   Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki
2205
59   Link   Wniosek o zajęcie pasa drogowego
2973
60   Link   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
5125
61   Link   Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze i wydrukować.
2312
62   Link   Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3218
63   Link   Zgłoszenie pobytu czasowego
3713
64   Link   Zgłoszenie pobytu stałego
3181
65   Link   Zgłoszenie szkody w uprawach
1495
66   Link   Zgłoszenie szkody wyrządzonej w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
441
67   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
3503
68   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
3233
69   Link   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
1023

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny